Fortlöpande tillsyn

För att handskas med mobila arbetsplattformer är det viktigt att man utför en daglig tillsyn innan man
påbörjar ett arbete. I denna kontroll går man igenom samtliga funktioner och komponenter på liften för
att se till att allt fungerar. En daglig tillsyn har två huvudsakliga syften, säkerhet och ekonomi. Om fel eller
skador upptäcks så måste de åtgärdas. Faror eller skador ska rappoteras direkt till arbetslednigen. Ett liten
fel vid arbetsdagens början kan bli ett stort fel om inga åtgärder vidtas. Detta i sin tur kan leda till risker
för användaren men även höga reperationskostnader. Det är alltid du som användare som bär ansvaret
för att en daglig tillsyn sker. För fortlöpande skötsel och tillsyn ansvar däremot ägaren eventuellt
uthyraren för.

Fortlöpande tillsyn

Den fortlöpande tillsynen får endast göras av utbildad personal och detta ansvarar ägaren för. Fortlöpande tillsyn innebär en komplett kontroll och service av maskinen. Detta görs beroende på hur ofta maskinen används. Ägaren av maskinen ansvarar även för att den blir besiktigad. Detta ska göras en gång om året av en besiktningsman. Maskinen behöver inte besiktigas fram till 12 månader efter den tagits i bruk. Besiktningsprotokoll ska finnas i en låda vid manöverpanelen på chassit eller i arbetskorgen. Det kan även vara utmärkt med en skylt på liften.