Daglig tillsyn

Daglig tillsyn
Den dagliga tillsynen ansvarar användaren för. Det är viktigt att kolla så att alla komponenter och
funktioner fungerar som det ska för att minska riskbenägenheten vid arbete med lift. En daglig tillsyn ska
genomföras vid varje arbetsskifts början men det kan även vara lämpligt att kontrollera liften om om man
låtit den stå utan uppsyn. Om några fel hittas på maskinen eller om några faror upptäcks ska det direkt
rappoteras och lägga ansvaret vidare till arbetsledningen. Inget arbete med lift får utföras om det finns en
säkerhetsrisk under några omständigheter. En daglig tillsyn innefattar en kontroll av liftens olika
komponenter. Viktiga delar som ska kontrolleras listas nedan.

Hjul och däck
Gå ett varm runt liften och kolla så däck och hjul är hela. Är det en självgående lift eller ska liften bogseras
är det viktigt att kolla lufttrycket i däcken. Ett dålig lufttryck betyder mindre stabilitet.

Bromsar
När du kör maskinen kan du även testa bromsarna. På en självgående lift kör du sakta fram och släpper styrreglaget som ska gå tillbaka till sin grundläge. Maskinen får under inga omständigheter fortsätta rulla om man släppt styrningen. För en släpvagnslift testar du bromsarna genom att köra sakta i transportläge och bromsa. När fordonet bromsar ska även släpet bromsa för att minska den kraft som påverkas på dragkroken.

Batteri
Kontrollera eventuella läckage från batterier. Har det rätt elektrolyt nivå, om inte fyll på med avjoniserat vatten. Om elektrolytnivån är låg under en längre tid bildas det blysulfat som sätter sig på polerna. Om inte batteriet laddas upp igen på en längre tid kommer det bildas blysulfat som inte löses upp. Detta resulterar i att batteriet tappar sin kapacitet och förstörs.

Hydraulsystem
Är hydraulslangar hela och finns det några läckage. Vid kontroll av hydraulsystemet bör man även göra ett topplyft, höja korgen till sitt ändläge för att säkra att det fungerar. Detta gör man från markposition och inte i korgen. Ett topplyft är även viktigt för att varmköra oljan samt låta cylindra smörjas och arbeta. Om korgen inte når sitt ändläge kan det bero på för lite olja i tanken. Se till att oljefiltret alltid är rent och inte igentäppt med föroreningar. Gränslägesbrytaren kan även vara viktigt att kontrollera så den inte har några yttre skador. Om gränslägesbrytaren inte fungerar kan hydraulsystemet bli överhettat om maskinen fortsätter köras trots den nått änläget.

Stödben/stabilisatorer
Sänk ner stödbenen så dem belastas och gå ett extra varm runt liften. Kolla att alla stödben är i marken och hjulen på liften ska inte röra marken. Se till att det inte finns några skador som rost eller sprickor på stödben eller stadplattor.

Arbetskorgen
Kontrollera att arbetskorgens skick ser bra ut. Inga skador på det yttre som sprickor eller hål i golvet. Det är även viktigt att hålla korgen städad och ren så att man inte riskerar att halka eller trilla över material. Är grindlåset i funktion, dvs låses det automatiskt efter man öppnat och det får endast öppnas inåt. Hur ser manöverpanelen ut? Går det att läsa instruktioner för användning. Det är vanligt att instruktionen är täckt av målarfärg och inte går att tyda. I korgen hittar du även besiktningsprotokoll. Kolla så att liften är besiktigad inom det senaste året samt att det är rätt protokoll för maskinen. Om maskinen precis tagits till bruk behöver inte maskinen va besiktigad förrens 12 månader efter tillverkningsdag. Det ska också finnas en instruktionsbok där det bland annat står hur man gör en säkerhets kontroll.

Nödstopp och nödsituationer
När du kör maskinen kan du passa på att försäkra dig om att nödstoppet fungerar. Samtliga
maskinrörelser ska stannas och ska inte gå att använda förrens man aktivt frigjort nödstoppet. Innan
man påbörjar ett höjdarbete är det viktigt att man har tänkt på vem som räddar dig om en nödsituation
uppstår. Undvik ensamarbete!
Vid arbetsdagens slut ska man alltid städa rent runt och i maskinen. Detta för att minska risker för skador
vid nästa arbetstillfälle.